Vipul Jyotish Research Center

Pandit Mohna Lal Sharma

Pt. Mohan Lal Sharma Chapter Chairman. JAIPUR CHAPTER-2 ICAS Jyotish Praveen Jyotish Visharad Gold Medalist Jyotish Kovid Jyotish Vachaspati Jyotish Kalamani Born in the holy city of Jaipur (Pink city ) Astrologer. Vastu Consultant Contact 7976192594 For free advise

Mantra

IMG_20141108_142612Surya Mantra
Japakusuma Samkaasham Kashyapeyam Mahadhyuthim
Tamorim Sarva Paapagnam Pranathosmi Divakaram
Chandra Mantra
Dadhishamkha tusharaabham ksheero daarnava sambhavam
Namami Shashinam Somam Shambor Mukuta Bhooshanam
Mangal Mantra
Dharaneegarbha Sambootham Vidhyadh Kaanthi Samaprabham
Kumaaram Shakthihastham Cha Mangalam Pranamaamyaham
Budha Mantra
Priyam Gukaalikashyamam Rupenaam prathimam Budham
Saumyam Saumya gunor petham tham Budham pranamaamyaham
Brihaspathi Mantra
“Devaanaam cha Hrisheenaam cha Gurum kaanchana Sannibham
Buddhibhootam trilokesham tham namaami Brihaspatheem
Shukra Mantra
Himakundha Mrinaalabham Daithyaanam Paramam gurum
Sarvashaastra pravatkaaram Bhaargavam pranamaamyaham
Shani Mantra
Neelaamjana Samaabhaasam Raviputram Yamagrajam
Chchaaya maarthanda samboothm tham namaami Shanishwaram
Rahu Mantra
Ardhakaayam mahaveeryam chandradithya vimardhanam
Sinhigaagarbha sambootham tham raahum pranamamyaham
Ketu Mantra
Palashapushpa sankasham taaragagraha masthakam
Raudram raudrathmakamkhoram tham kethum pranamamhyaham